Hoa Kỳ nói rằng ‘không có ý định thù địch’ đối với Bắc Hàn