Hoa Kỳ: Nội tình cuộc họp bí mật của chính phủ về miễn dịch tự nhiên với COVID-19