Hoa Kỳ: SCOTUS bác bỏ đơn kháng cáo của Louisiana, dọn đường cho bản đồ bầu cử quốc hội mới