Hoa Kỳ: SCOTUS bác bỏ nỗ lực của Đảng Cộng Hòa nhằm trao quyền cho các nhà lập pháp tiểu bang đặt ra quy tắc bầu cử