Hoa Kỳ: Số lượng thông báo trục xuất người thuê nhà tăng ở một số thành phố