Hoa Kỳ: Tăng chi tiêu phiếu thực phẩm được xem là nguyên nhân gây ra lạm phát giá hàng bách hóa 15%