Hoa Kỳ tập trung vào Nam Thái Bình Dương để chống lại ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc