Hoa Kỳ yêu cầu công dân rời khỏi phi trường Kabul ngay lập tức