Hoa Thịnh Đốn chào đón cuộc diễn hành tôn vinh Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong