Hoa Thịnh Đốn sắp hết nhiên liệu, ngay cả khi đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline phục hồi