Học giả tự thân trải nghiệm điều kỳ lạ: Cảnh trong mộng trở thành hiện thực, Xá Lợi biết bay