Phương thuốc tốt nhất: Tránh tham tiền tài nhận hối lộ và coi thường luật pháp