Học khu California sẽ mở chương trình mới cho học sinh không chích ngừa