Hội nghị Trung Đông mang lại chiến thắng ngoại giao cho Trung Quốc