Hơn 45 triệu người cao niên Trung Quốc cần được chăm sóc trong bối cảnh xu hướng lão hóa cao