Hơn 50% tiền từ chi phiếu kích thích chi tiêu gần đây được chuyển đến các gia đình có thu nhập ít hơn 50,000 USD