Hơn 70% các nhà quản lý nói Thế hệ Z là thế hệ ‘khó’ cộng tác nhất