Hợp tác Trung-Nga có thể bị thử thách bởi một Afghanistan ‘thời trước 11/09’