Huy Thương đi khắp thiên hạ, đạo đức thương nghiệp vang danh từ xưa đến nay