IMF: Thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ đặt ra ‘rủi ro đáng kể’ cho triển vọng toàn cầu

Chính sách tài khóa của Hoa Kỳ có ‘những tác động sâu sắc’ đến nền kinh tế quốc tế.