Các ngân hàng trung ương đã sai về việc cắt giảm lãi suất