IMF thúc đẩy nền tảng tiền CBDC toàn cầu khi xu hướng không dùng tiền mặt đạt được động lực