In-N-Out của California ngừng hoạt động vì từ chối kiểm tra tình trạng chích ngừa của khách hàng