Iran, Hoa Thịnh Đốn, và kịch nghệ ảo diệu về vũ khí hạt nhân