IRS cảnh báo: Thời hạn khai và đóng thuế đang đến gần ở 3 tiểu bang

Người đóng thuế ở Rhode Island, Alaska, và Maine phải đối diện với hạn chót vào giữa tháng Bảy để nộp tờ khai thuế, trong khi một số người đóng thuế ở Massachusetts có thời hạn đến ngày 31/07.