Jack Ma bị cấm xuất cảnh, Eggshell Apartment gặp khó khăn