Kazakhstan giam giữ gần 10,000 người liên quan đến tình trạng bất ổn