Khám phá bí mật hình thế hang Mạc Cao, Thánh địa của người tu hành