Khán giả Cuba trân trọng các giá trị truyền thống được triển hiện trong Shen Yun