Khảo sát: Người lao động Mỹ gấp rút tìm việc làm mới trước khi suy thoái đến