Tiền lương thực tế của người Mỹ giảm một lần nữa khi lạm phát tăng vọt lên mức cao nhất trong 40 năm