Khi các tiểu bang buông tay, giáo dục tại nhà khởi sắc