Khi Evergrande vỡ nợ, các chủ nợ quốc tế có những lựa chọn pháp lý nào?