Khi gặp đại nạn, Thần sẽ dùng phương thức nào để trừ họa cứu người?