Luân hồi chuyển sinh: Ôn Thần gieo rắc dịch bệnh giết nhầm người, phải chuyển kiếp xuống trần gian để đền tội