Khó khăn trong tuyển dụng kéo giảm doanh thu của các doanh nghiệp nhỏ