Kho quả hạch trữ cho mùa đông: Giáo dục mang đến cho con người không chỉ trình độ chuyên môn