Khoảng cách sức mạnh quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc lớn như thế nào?