Không hủy bỏ hôn ước vì hôn thê mắc bệnh, dung mạo trở nên xấu xí, người quân tử đắc được phúc báo