Nội hàm sâu sắc của hôn nhân: Trí tuệ hàng trăm năm của người xưa