Không phải tất cả 10 tỷ USD của Ngân hàng Trung ương Afghanistan nằm trong tầm với của Taliban