Không uống canh Mạnh Bà, những cổ nhân này nhớ rõ kiếp trước