Con người gặp nhau trên thế gian, phần lớn là sau khi cách biệt trùng trùng