Khủng hoảng năng lượng của Trung Quốc đòi hỏi phải thực thi các quy tắc của WTO cùng các biện pháp lâu dài hơn