Kiên nhẫn chờ đợi và nghĩ cách, cơ hội xoay chuyển sẽ đến