Kinh tế Trung Quốc quý đầu tiên: Ít tự tin hơn, kém thanh khoản hơn