Kính viễn vọng James Webb phát hiện song sinh của Dải Ngân hà ở nơi xa nhất của vũ trụ