Kính viễn vọng Không gian Webb do thám các thiên hà ‘thiếu niên’ phát triển sớm