Ký giả công dân Trung Quốc từng đưa tin về COVID-19 được trả tự do sau 3 năm, trở thành người vô gia cư