‘Làm được nhiều hơn với nguồn lực hữu hạn’: Các doanh nghiệp đang ứng phó với lạm phát cao như thế nào